Natječaj za radno mjesto Nastavnik engleskog jezika

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17) i članka 76. Statuta, Privatna gimnazija NOVA s pravom javnosti, Splitska ulica br.1, 23000 Zadar raspisuje

 

 

N A T  J  E Č A J

 

za radno mjesto

 

  • Nastavnik engleskog jezika – 1 izvršitelj/ica – 5 sati tjedno na određeno radno vrijeme

 

 

Uvjeti:

 

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete za nastavnika prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

 

 

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 

  • životopis
  • domovnicu
  • presliku osobne iskaznice
  • javnu ispravu (diplomu) kojom se dokazuje stupanj i vrsta stručne spreme
  • uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci )

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

 

 

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

 

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu:

Privatna gimnazija NOVA s pravom javnosti, Splitska ulica br.1, 23000 Zadar

 s naznakom – za natječaj –

 

Rok za prijavu kandidata je od 22. kolovoza do 30. kolovoza 2018. godine.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

                                                                      

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Objavljeno na web stranici Škole dana 22. kolovoza 2018. godine